(leer)

Navigation and service


B.Klobes_jpg

Dr. Benedikt Klobes

Scientific Staff at JCNS-2, PGI-4: Scattering Methods

Address

JCNS-2, PGI-4: Scattering Methods Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 JÜLICH

Contact

Phone: +49 2461 61-3593
Fax: +49 2461 61-2610
email: b.klobes@fz-juelich.de

Servicemeu

Homepage