(leer)

Navigation und Service


Sommersemester 2009

Prof. Dr. Thomas Brückel

Lectures
SS 2009
Festkörperphysik I
Mo 10:00h - 11:30h, 4284|001 (28 D 001 Hörsaal Physik)
Do 10:00h - 11:30h, 4284|001 (28 D 001 Hörsaal Physik)
VT(4)
Festkörperphysik I
Mo 08:15h - 09:45h, 4284|001 (28 D 001 Hörsaal Physik)
Mo 08:15h - 09:45h, Physikzentrum 28 B 201
Mo 08:15h - 09:45h, Physikzentrum 28 A 301
Di   08:15h - 09:45h, 4282|110 (28 B 110)
ÜT(2)
Klausur "Festkörperphysik I"
13.07.2009 08:15h - 09:45h, 4284|001 (28 D 001 Hörsaal Physik)
Kl
Seminar Physik neuer Materialien
Di 11:00h - 12:00h, Forschungszentrum Jülich IFF, Geb. 04.8 / Rm 338
S(2)
Praktikum zur Neutronenstreuung
07.09.2009 09:00h - 18:00h, FZ Jülich; IFF Hörsaal
08.09.2009 09:00h - 18:00h, FZ Jülich; IFF Hörsaal
09.09.2009 09:00h - 18:00h, FZ Jülich; IFF Hörsaal
10.09.2009 09:00h - 18:00h, FZ Jülich; IFF Hörsaal
11.09.2009 09:00h - 18:00h, FZ Jülich; IFF Hörsaal
14.09.2009 08:30h - 17:30h, FRM-II; TUM München
15.09.2009 08:30h - 17:30h, FRM-II; TUM München
16.09.2009 08:30h - 17:30h, FRM-II; TUM München
17.09.2009 08:30h - 17:30h, FRM-II; TUM München
18.09.2009 08:30h - 17:30h, FRM-II; TUM München
PT(9)

Servicemenü

Homepage